Loading

[影音館樂器展示] 台語語音導覽─銅管樂器家族

內容簡介 Desc

銅管樂器家族

銅管樂器是指由銅或金屬製的吹奏樂器,號角或獵角被視為銅管樂器的前身。
銅管樂器是以氣流震動嘴唇,再經由杯狀或錐狀吹嘴導入樂器而發聲,運唇方式及管身長短則會改變音高。銅管樂器的音色莊嚴,一直被認為是富麗堂皇的象徵,無論是室內的演奏,室外的行進樂隊,或典禮伴奏,都需要銅管樂器才能表現出澎湃的氣勢。
小號(Trumpet)俗稱小喇叭,是高音銅管樂器。音色具穿透力,雄壯豪邁,亦可以演奏抒情華麗的樂段,從古典樂到爵士樂都廣泛被使用。
法國號(French Horn)是中音銅管樂器,外型是長管盤成的圓圈型,尾部則擴大成漏斗狀喇叭口。音色圓潤柔和,且音域廣闊涵蓋四個八度。是少數以左手按鍵的銅管樂器。音色質地與木管樂器相近,因此常與木管樂器組成室內樂。
長號(Trombone)是一種具有滑音功能的樂器,它的音色深沉而豪邁。演奏者通過滑動拉桿來改變音高,常用於樂團、室內樂和爵士樂中。
低音號(Tuba)是銅管樂器家族中最低音的樂器,可使用活塞式或轉筏式按鍵,音色渾厚,通常用於增厚低音基礎。

【臺灣台語】
銅管樂器家族
銅管樂器是指由銅或者金屬製造的歕奏樂器,牛角吹或者獵角(la̍h-kak)予人當作銅管樂器的前身。
銅管樂器是用氣流振動喙唇,閣經過杯形或者錐形(tsui-hîng)歕喙歕入樂器來發聲,喙唇的控制方式佮管身的長短會改變音懸。銅管樂器的音色莊嚴,一直予人認為是富麗堂皇(hù-lē tông-hông)的象徵(siōng-ting),無論是室內的演奏,室外的行進樂隊,或者典禮伴奏,攏需要銅管樂器才會當表現出澎湃(phong-pài)的氣勢(khì-sè)。
小吹(Trumpet)俗稱小喇叭,是懸音銅管樂器。音色有鑽迵力,雄壯(hiông-tsòng)豪邁(hô-māi),也會使演奏抒情華麗的樂段,對古典樂到爵士樂攏普遍予人使用。
法國號(French Horn)是中音銅管樂器,外型是長管盤成的圓箍型(înn-khoo-hîng),尾仔是放大作漏斗形(lāu-táu-hîng)喇叭口。音色圓潤柔和,音域廣闊包含四个八度。是少數用倒手揤子仔(ji̍h-jí-á )的銅管樂器。音色佮柴管樂器相近,所以較捷(khah tsia̍p)佮柴管樂器組成室內樂。
Tshua̋n-póng (Trombone)是一種有滑音(ku̍t-im)功能的樂器,伊的音色深沉閣豪邁。演奏者通過伸勼(tshun-kiu)搝管(giú-kóng)來改變音懸,定定用佇樂團、室內樂佮爵士樂中。
Thiù-pah (Tuba)是銅管樂器家族中上低音的樂器,會當用活塞式(ua̍h-sái-sik)或者轉筏式(tsuán-hua̍t-sik) 揤子(ji̍h-jí),音色厚重(hiō-tiōng),通常用佇增加低音基礎。

背景音樂:
羅西尼:歌劇《威廉.泰爾》序曲,小號獨奏片段
G. Rossini: William Tell Overture, Trumpet solo excerpt
莫札特:第一號法國號協奏曲,第一樂章,法國號獨奏片段
W. A. Mozart: Concerto for Horn and Orchestra No. 1 in D Major K 412/386b (1st Mov.), French Horn solo excerpt

[文化部國家語言發展方案支持]

活動日期 Performed Date